Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

Περί Φιλαργυρίας - Αγίου Νεκταρίου

Περί Φιλαργυρίας - Αγίου Νεκταρίου

Άγιος Νεκτάριος
Φιλαργυρία είναι η φιλοχρηματία και η επιθυμία του πλούτου η τήν καρδίαν κατακυριεύσασα και τόν νούν αιχμαλω- τίσασα. Η φιλαργυρία είναι πτωχοποιός, διότι θησαυρίζει εαυτή και ουχί τώ εχόντι αυτήν· αυτόν αφίησι στερείσθαι· και πτωχεύειν.

Είναι μήτηρ πάντων τών κακών, ως εξωθούσα είς πάν είδος αδικίας. Είναι σκληρά καί ανελεής, άσπλαχνος και τυραννική καταθλίβουσα πρώτον πάντων αυτόν τόν φιλούντα αυτήν, τον αιχμάλωτον αυτής.

Η φιλαργυρία γεννά τήν πλεονεξίαν, τήν απληστίαν τήν φειδωλείαν, τόν δόλον, τήν κλοπήν, τήν αρπαγήν, τήν αγνωμοσύνην, τήν αχαριστίαν καί τόν θάνατον τής ψυχής.

Ὁ φιλάργυρος δὲν ἔχει φίλους, δὲν ἔχει συγγενεῖς, εἶναι ἐστερημένος τῶν συμπαθειῶν τῶν ἀνθρώπων καὶ περιφρονεῖται ὑπὸ πάντων. Ὁ φιλάργυρος εἶναι ἀνελεύθερος, διότι ἡ φιλαργυρία ἐδούλωσε τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Ὁ φιλάργυρος πάντων ἔχων τὰ πρὸς εὐφροσύνην διανύει τὸν βίον ἄνευ εὐφροσύνης, διότι δὲν ἔχει τὸν εὐφρανθησόμενον.

Πηγή:http://5000gnomika.blogspot.gr/

Πηγή: Ορθόδοξα Ωφελήματα: Περί Φιλαργυρίας - Αγίου Νεκταρίου http://orthodoxa-ofelimata.blogspot.com/2013/03/blog-post_2131.html#ixzz2czCvFUv5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου