Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Παρακλητικός κανόνας εις την Παναγία Εικοσιφοίνισσα.
Κύριε εισάκουσον…
Θεός Κύριος…

Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ
Τους προστρέχοντας τη θερμή Σου πρεσβεία και προσκυνούντας την σεπτή Σου εικόνα εν πίστει Μήτερ ημών Εικοσιφοίνισσα, πάντας διαφύλασσε απειλών και κινδύνων και δεινών και θλίψεων και φρικτών νοσημάτων και προς την πίστην την αληθινήν στρέψον αυτούς, ώ Μήτερ Πανάχραντε!

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι…
Τη Θεοτόκω εκτενώς νυν προσδράμωμεν…
Και νύνκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Ου σιωπήσομεν ποτέ Θεοτόκε…

Ο Ν’ Ψαλμός και ο κανών. Ήχος Πλ. δ’. Ωδή Α’ Υγράν διοδεύσας

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Ώ Μήτερ Πανάχραντε του Χριστού, πώς επιχειρήσω ιστορήσαι Σας δωρεάς, αι βλύζουν εκ της Σης εικόνος, ως ποταμός συνεχής θείας χάριτος!

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
Ραδίως Εικών Σου η θαυμαστή πάλαι ετυπώθη θεία χάριτι, ώ Σεπτή, άνευ ανθρωπίνης βοηθείας άνευ ζωγράφου, χρωστήρος και χρώματος!

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
Ακτίνας φωτός θεία Σου εικών εξέπεμψε πάλαι τοις πιστοίς Σου ώ Θαυμαστή, ακτίνας φωτός κοκκίνου, και εξ αυτού ονομάσθη «Εικοσιφοίνισσα»!

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Πώς Σου τα θαυμάσια εξειπείν δυνήσομαι Κόρη; Θεραπείες ποικίλες γαρ εκ της Σης αχειροποιήτου εικόνος ως εκ πηγής αστειρεύτου πηγάζουσιν!
Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Τη θεία Μονή Σου προστρέχω νυν. Πανάχραντε Κόρη και λαμβάνω τας δωρεάς εκ της Σης αχειροποιήτου εικόνος, Εικοσιφοίνισσα Δέσποινα Μήτερ μας!

Ωδή γ’ . Ουρανίας αψίδος
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
Εχαρίσω τοις πάσιν, Εικοσιφοίνισσα, προβλημάτων την λύσιν και την εκπλήρωσιν των αιτημάτων τους, ώ Θεοτόκε Παρθένε, ότι χάριν δέχονται εκ της εικόνος Σου!

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
Η μονή Σου ώ Κόρη, πάσαν την περιοχήν του όρους Παγγαίου διαφυλάσσει νυν, ήν σώζε πάντοτε Εικοσιφοίνισσα Μήτερ ταις θερμαίς πρεσβείαις Σου προς τον Σωτήρα μας!

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Πάσα θλίψις και νόσος απομακρύνεται εκ παντός πιστού Σου Παρθένε, τη επισκέψει Σου – όθεν οι πάσχοντες εκ της οδύνης λυθέντες χαίροντες κηρύττουσι τα Μεγαλεία Σου!
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Ώσπερ ήλιος λάμπει η Ση Εικών, Άχραντε και ταις του φωτός Σου ακτίσι φωτίζει άπαντας, Εικοσιφοίνισσα Παρθένε Μήτερ Κυρίου, ήνπερ και οι Άγγελοι φόβω δοξάζουσιν!

Εισάκουσον, Εικοσιφοίνισσα Μήτερ Θεογεννήτωρ, τας ικεσίας, Παρθένε, των δούλων Σου και λύτρωνε εκ παντοίων κινδύνων!
Επίβλεψον εν ευμενεία, Πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν και ίασε της ψυχής μου το άλγος!

Ήχος β’. Πρεσβεία θερμή
Πρεσβεία θερμή και φοβεράν προπύργιον, λιμήν ασφαλής υπάρχεις ημίν Δέσποινα – όθεν βοώμεν Σοι πράϋνον τας εφόδους εχθρού του αρχεκάκου και εν ειρήνη φύλαττε ημάς.
Εικοσιφοίνισσα Μήτερ πρεσβείαις Σου!

Ωδή Δ’. Εισακήκοα Κύριε
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
Στης Ελλάδος τα πέρατα, η θαυματουργός Εικών Σου τεθρύληται και αυτήν επικαλούνται νυν πάντες οι πιστοί Εικοσιφοίνισσα!

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
Γερμανώ τω πιστότατω, Μήτερ, ανεφάνης το πάλαι λάμπουσα και την θείαν Εικόνα Σου τούτω εδωρήσω αχειροποίητον!

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Τις Σου Κόρη το όνομα εν ανάγκη πάση επεκαλέσατο και αυτού ουχ ευμενέστατα αίτησιν εδέχθης, Εικοσιφοίνισσα!
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Της Χανούμισσας αίτησιν, Μήτερ απεδέχθης ως πολυεύσπλαχνος και το τέκνον της θεράπευσες την θερμήν της πίστιν ανταμοίβουσα!

Ωδή Ε’. Φώτισον ημάς
Πώς Σου την μορφήν ατενίσω ο ανάξιος, ώ Πανάχραντε Μητέρα του Θεού, οφθαλμοίς μου ρυπαροίς Σε την Πανάσπιλον!

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
Χαίρε Κραταιά, της Εικόνος Σου τα θαύματα πάσα η Ελλάς κηρύττει νυν, Μήτερ Θεού, ότι πλήθος των πιστών Σου ευεργέτησας!

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Αξιωματικούς των Βουλγάρων εξεδίωξας και σκληρήν ποινήν επέβαλες τω θελήσαντι συλήσαι την Εικόνα Σου!
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Γλυκυτάτη Σου, η μορφή ώ Παντευλόγητε, φως και δύναμιν παρέχει τοις πιστοίς εκδιώκουσα μακράν λύπας και θλίψεις τους!

Ωδή στ’ Την δέησιν εκχεώ
Ατέκνοις τέκνα χάρισες, οραθείσα κατ’ όναρ ώ Κόρη αυτών την θλίψιν διώξασα Μήτερ και εις χαράν μεταστρέψασα. Άχραντε, άλλ’ εύροιμεν Σε και ημείς εν ανάγκαις Μητέρα φιλόστοργον!

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
Ουκ έχομεν άθλιοι δούλοι Σου άλλην πλην Σου σκέπην και προστασίαν –διο Σεμνή εκ καρδίας βοώμεν από κινδύνου παντός ελευθέρωσον τους Σους ικέτας ταπεινώς τους τη Ση καταφεύγοντας χάριτι!

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Ως έσωσας εκ κινδύνου, Άχραντε, και εκ πάσης ασθενείας και πόνου, ούτω ημάς διαφύλαξον Κόρη εκ των παγίδων εχθρού του αλάστορος και διατήρησον αεί εν τελεία υγεία δυνάμει Σου!
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Η χάρις Σου και φιλανθρωπία Σου τοις πιστοίς εδώρησε την Σην εικόνα, ίνα προστρέχουν οι πάντες οι εν ανάγκαις και εν πόνοις, κινδύνοις και θλίψεσιν και πάντες Σε καταφυγήν και παράκλησιν Κόρη ευρίσκουσιν!

Κύριε ελέησον (12 φορές)

Ήχος Β’. Τα άνω ζητών
Πελάγη συμφορών του βίου ποντιζόμενοι και παντοίων παθών τρικυμίαις απειλούμενοι και δίνη περιπίπτοντες Παρθένε πειρασμών, εις Εικόνα Σου σεπτήν καταφεύγομεν θερμώς ως εις λιμένα εύδιον, έκτεινον ημίν χείρα ως Πέτρω ο Υιός Σου και κλυδωνίου εκ παντός ημάς Κόρη λύτρωσε!

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ (ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ)
Εκ του κατά Λουκάν. Κεφ. Α’ 39-49 και 56.
Εν ταίς ημέραις εκείναις, αναστάσα Μαριάμ επορεύθη εις την ορεινήν μετά σπουδής εις πόλιν Ιούδα και εισήλθεν εις τόν οίκον Ζαχαρίου και ησπάσατο την Ελισάβετ. Και εγένετο, ως ήκουσεν η Ελισάβετ τόν ασπασμόν τής Μαρίας, εσκίρτησε τό βρέφος εν τή κοιλία αυτής και επλήσθη Πνεύματος αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, Ευλογημένη σύ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός τής κοιλίας σου. Και πόθεν μοι τουτο, ίνα έλθη η μήτηρ του Κυρίου μου πρός με; Ιδού γαρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τά ώτά μου, εσκίρτησε τό βρέφος εν αγαλλιάσει εν τή κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έσται τελείωσις τοίς λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου. Και είπε Μαριάμ, Μεγαλύνει η ψυχή μου τόν Κύριον και ηγαλλίασε το πvεύμα μου επί τώ Θεώ τώ σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί τήv ταπείvωσιν τής δούλης αυτου. Ιδού γάρ από του νύv μακαριούσί με πάσαι αι γεvεαί. Ότι εποίησέ μοι μεγαλεία ο Δυvατός και άγιοv τό όvομα αυτου. Έμεινε δέ Μαριάμ σύv αυτή ωσεί μήvας τρείς και υπέστρεψεν εις τόν οίκοv αυτής.

Δόξα Πατρί και Υιώ…
Πάτερ, Λόγε Πνεύμα…
Ταις Εικοσιφοινίσσης…

Ελεήμων, ελέησον με ο Θεός…

Ήχος πλ. Β’. Όλην αποθέμενοι
Σκέπην και βοήθειαν, κραταιάν προστασίαν και χαράς μας την πηγήν εν παντί τω βίω Σε Κόρη έχοντες εν πολλαίς θλίψεσιν και εν αρρωστίαις και σκανδάλοις τοις του όφεως, εκ πάσης Δέσποινα συμφοράς τε και μάστιγος ταχέως εκλυτρούμεθα τη Ση αρωγή και χρηστότητι – όθεν μη ελείπης παρέχειν τας ιάσεις συμπαθώς τοις προς την Σην αγαθότητα σπεύδουσιν Πανάχραντε!

Ωδή Ζ’. Οι εκ της Ιουδαίας
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
Αιτούσιν εδωρήσω την τεκνοποιΐαν Εικοσιφοίνισσα, αλλά και της ψυχής τους την ίασιν Παρθένε εχαρίσω πρεσβείαις Σου ίνα θερμώς ανυμνούμεν Σεπτά Σου μεγαλεία!

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
Λοιμικής ασθενείας και πάσης άλλης βλάβης Εικοσιφοίνισσα, ούτω ημάς πιστούς Σου δούλους ώ Θεοτόκε απολύτρωσε Δέσποινα, όπως υμνώμεν αεί σεπτά Σου μεγαλεία!

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Του Βούλγαρου το θράσος ετιμώρησας Μήτερ και την κακίαν του ούτω καμάς εν πίστει σωστεί και ευλαβεία διατήρησον Δέσποινα ίνα δεχώμεθα πιστοί θερμήν Σου προστασίαν!
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Η μόνη εις αιώνας αειπάρθενος Μήτηρ και προστασία μας Κυρία των Αγγέλων, Βασίλισσα του Κόσμου σκέπε και φύλαττε πάντας πιστούς οι Σε τιμούν γεραίρουν και δοξάζουν!

Ωδή Η’. Τον Βασιλέα
Από ποικίλων ασθενειών, ώ Παρθένε, ημάς ρύσε θερμή Σου προστασία, ώσπερ τούτων Κόρη πολλούς ερρύσω πάλαι.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
Πηγή θαυμάτων, Εικοσιφοίνισσα Μήτερ, η Εικών ανεδείχθη εν τω κόσμω εξ ής οι διψώντες αρύωνται το νέκταρ!

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Πάντας πιστούς Σου Συ βοηθάς Θεοτόκε και την χάριν και ίασιν παρέχεις – ως Υψίστου Μήτηρ η Κεχαριτωμένη!
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Τη προσταγή Σου Εικονοσιφοίνισσα Μήτερ πειθαρχούσιν Αγγέλων αι τάξεις, αι βοηθούσιν πάντας τους Σε επικαλουμένους.

Ωδή θ’. Κυρίως Θεοτόκον

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
Των Ορθοδόξων πλήθη σπεύσατε προθύμως προς Εικοσιφοινίσσης εικόνα την πάντιμον, ο ιατρός γαρ εν ταύτη μένει ο άμισθος!

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Μόνην Σου την αγίαν όλων καταυγάζει η Σεβασμία Εικών Σου, Πανύμνητε και καταλάμπει τους ταύτην πιστώς γεραίροντας!
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Εικόνι τη Αγία Εικοσιφοινίσσης οι εν κινδύνοις προσπέσατε άπαντες και των θαυμάτων την χάριν λήψεσθε άφθονον!

ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ
Εικοσιφοινίσσης τη θαυμαστή και σεπτή εικόνι νυν προσπέσωμεν αδελφοί, ως πλήθη τελούσαν αέναα θαυμάτων πάσιν τοις προσκυνούσιν την Θείαν Χάριν Της!

Μόνην εν ταις θλίψεσιν αρωγόν και θερμόν προστάτην, αντιλήπτορα, βοηθόν έχομεν εν πάσιν Πανάχραντε μας Μήτερ σπεύσον και μη παρίδεις χρείαν των τέκνων Σου!

Χαίρε η γεννήσασα Λυτρωτήν ημίν και Σωτήρα τον Δοτήρα τρων αγαθών, Πύλη γαρ εδόθης πιστών εις Σωτηρίαν, η Κεχαριτωμένη, Χαίρε Θεόνυμφε!

Τι ανταποδώσωμεν οι πιστοί δούλοι Σου Παρθένε αντί της χάριτος Σου πολλής ήνπερ έδωσας μας χαρισαμένη Μήτερ Εικόνα Σου Αγίαν ως πλούτον άφθορον!

Πάσαι των Αγγέλων αι Στρατιαί…

Ήχος Β’. Πάντων προστατεύεις Αγαθή
Πάντων προστατεύεις ώ Σεπτή, των καταφευγόντων εν πίστει τη κραταιά Σου χειρί, άλλων γαρ ουκ έχομεν αμαρτωλοί εν κινδύνοις και θλίψεσιν αεί μεσιτείαν οι κατακαμπτόμενοι υπό πταισμάτων πολλών, Εικοσιφοίνισσα Μήτερ, Συ υπάρχεις, Άχραντε, σπεύσον δυσωπούμεν ρύσασθαι τους δούλους Σου!

Ήχος Πλ. Δ’
Δέσποινα πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων Σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως!
Ήχος Β’
Την πάσαν ελπίδα μου εις Σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκέπην Σου!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου